نام: سید تقی

نام خانوادگی: مجابی

متولد: 1341

تحصیلات: کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)

برخی از سوابق کاری ایشان :

1- عضو کمیسیون تحول اداری از سال 1388 تا کنون

2- ریئس هیئت مدیره سازمان آمار و فن آوری اطلاعات شهرداری قزوین از سال 1388 تا کنون

3- معاون طرح و برنامه شهرداری قزوین در سال 1388

4- عضو هیات عالی سرمایه گزاری شهرداری قزوین از سال 1388 تا کنون

5- معاون اداری و مالی شهرداری قزوین از سال 1388 تا کنون

6- مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان شهرداری قزوین