تاريخچه صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين

  
 مؤسسه صندوق ذخيره كاركنان شهرداري در تاريخ 91/12/23 با موافقت و مجوز موضوع مصوبه قطعي شماره 1732/1391/22 مورخ 91/08/08 شوراي اسلامي شهر قزوين به منظور جلب حمايت شهرداري و سرمايه كاركنان تشكيل گرديده و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و با رعايت مفاد اساسنامه اي خود فعاليت مي كند . هدف از تشكيل اين موسسه تشويق و ترغيب كاركنان شهرداري به مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي كشور و نيز ايجاد پشتوانه اي بهتر از لحاظ مالي براي كاركنان شهرداري مي باشد و لذا سپرده گذاران اين موسسه كليه ادارات ، مناطق ، سازمانها ، شركت ها ، موسسات و واحد هاي تابعه و وابسته شهرداري اعم از ستادي ، اجرايي و خدماتي مي باشند . مركز اصلي اين موسسه واقع در قزوين ، خيابان فردوسي شمالي ، جنب چهارراه فلسطين ، ساختمان شيشه اي ، طبقه اول ، واحد 4 مي باشد .