چگونگي عضويت در صندوق ذخيره كاركنان

 

       
 
دارا بودن شرايط عضويت:
         1- اشتغال در شهرداري قزوين و واحدهاي وابسته به عنوان کارمند ثابت يا کارمند قراردادي و شركتي 
         2 - اشتغال درسازمانهاي مستقل و شرکتهاي وابسته به شهرداري قزوين به عنوان کارمند ثابت يا قراردادي
·         تکميل فرم درخواست عضويت در صندوق
·         ارسال توسط واحد محل اشتغال به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين
                             

 

دانلود فرم عضويت صندوق ذخيره كاركنان

فرم زير را دانلود و پس از تكميل به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي خود ، آن را به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري قزوين ارسال نماييد


دانلود فرم عضويت صندوق ذخيره كاركنان